Annual General Meeting 21 July 2021

The shareholders of Brighter AB (publ) reg. no 556736-8591, are hereby invited to attend the annual general meeting

Date and time: Wednesday 21 July 2021 1:00 pm
Place: Brighter’s offices on Borgarfjordsgatan 18 in Kista.

THE RIGHT TO ATTEND AND THE REGISTRATION MADE TO THE COMPANY
Those wishing to attend the general meeting must firstly be recorded in the share register maintained by Euroclear Sweden AB as of Tuesday 13 July 2021, and, secondly notify the company of their intention to participate in the general meeting no later than Thursday 15 July 2021.
Notice of attendance shall be made in writing to Brighter AB (publ), Borgarfjordsgatan 18, 164 40 Kista or by email to ir@brighter.se. On giving notice of attendance, the shareholder should state the shareholder’s name, personal identity number or equivalent /corporate identity number, address and telephone number as well as the number of proxy holders.

See full Notice below, after the Swedish text.

Aktieägarna i Brighter AB (publ), org. nr 556736-8591, kallas härmed till årsstämma

Datum/Tid: Onsdagen den 21 juli 2021 kl. 13:00
Plats: I bolagets lokaler på Borgarfjordsgatan 18 i Kista.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET
Den som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 13 juli 2021, dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast torsdagen den 15 juli 2021.
Anmälan om deltagande ska göras skriftligen Brighter AB (publ), Borgarfjordsgatan 18, 164 40 Kista eller via e-post till ir@brighter.se. Vid anmälan bör namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer liksom eventuellt antal biträden uppges.

Se kallelse i sin helhet nedan

Kallelse Svenska
Notice English

Fullmakt Sv
Power of Attorney Eng

SWE Annual report/Årsredovisning 2020

Menu